เคเอสเค ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “คุณอุ่นใจ”

   

 
•    ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
     ถาวรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
     กรมธรรม์ (อบ.1)
•    การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกาย
•    ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
     ถาวรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
•    ค่ารักษาพยาบาล
 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

   

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้จาก