เคเอสเค ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ประกันภัยการขนส่งสินค้าและประกันภัยทางทะเล 
“สินค้าของคุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยหรือไม่” นี่เป็นคำถามที่คุณไม่อาจรู้คำตอบได้ เคเอสเค ประกันภัย ทราบดีว่าการขนส่งสินค้านั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมาย เราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมอบความคุ้มครองแก่สินค้าของคุณดังต่อไปนี้

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล


•    คุ้มครองการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางบก
     หรือทางรถไฟอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
•    เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามหลักสากล

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง


•    ลดความเสี่ยงในการประกอบกิจการขนส่ง
•    เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมตามประเภทของกิจการ
•    หลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นอันนำมาซึ่งความเสี่ยงของธุรกิจ