นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น KIT จึงขอให้คำมั่นในการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏ ณ ที่นี้

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะสอบถามข้อมูลซึ่งระบุตัวตนของคุณ (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”) โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ติดต่อคุณเพื่อจัดหาบริการหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่คุณได้ร้องขอหรือมอบอำนาจให้ ป้องกันการฉ้อโกง ประเมินความต้องการการประกันภัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์แก่คุณได้

 

 
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจะถูกจำกัดแต่เฉพาะพนักงานของ KIT ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกฝนให้ดูแลจัดการข้อมูลเท่านั้น บุคคลเหล่านี้จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับรวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา

บริษัทฯ อาจส่งอีเมล์หรือจดหมายข่าวถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น ฯลฯ หากคุณไม่ประสงค์รับอีเมล์หรือจดหมายข่าวเหล่านี้ คุณสามารถบอกเลิกการติดต่อดังกล่าวโดยไปยังลิ๊งค์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

 

 
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่ 3 หรือองค์กรภายนอกเว้นแต่

    •    เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของประเทศไทย
    •    เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
         ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
    •    เมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
         สาธารณชน เช่น การสืบสวน การพิจารณาคดี เป็นต้น
    •    เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงินของคุณอาจถูกมอบให้แก่พันธมิตรทางการค้า ผู้ผลิต และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นครั้งคราว

 

 
บริษัทฯ พร้อมดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้ตั้งระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและมั่นคง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบริษัทฯ ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการ

    •    ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน (ID) และรหัสผ่าน (password)
         แก่ผู้อื่นหรือเขียนไว้ในที่ที่เปิดเผย
    •    เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ
    •    ออกจากระบบ (log out) ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์เสร็จสิ้นหรือเมื่อ
         ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์

 

 
บริษัทฯ ทราบดีว่า การเก็บข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้โดยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ ให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ หากคุณมีข้อสงสัยว่าข้อมูลของคุณที่บริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

 

 
บริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อข้องใจ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที