ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการรวมทั้งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรากฏนี้ควบคุมการใช้งานและการให้บริการของเว็บไซต์บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) การเข้าใช้หน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (นอกเหนือจากการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งแรก) จะถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ 
เว็บไซต์บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทฯ โดยให้บริการออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร บริการ และเนื้อหาต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม

 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในทันที คุณควรเข้ามาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข การเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข หากคุณไม่สามารถยอมรับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้ โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้

 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข การหยุดชะงัก และความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์

 

 
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่ให้การรับรองหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็น คำแนะนำ ถ้อยแถลง ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้นเนื่องจากไม่ได้เป็นข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลใดๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวของท่าน โดยถือว่าท่านต้องรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

 

 
คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้ด้วยวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การส่งผ่านหรือการประกาศสิ่งใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น สากล หรือรัฐ จะถือเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งรวมไปถึงสิ่งซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นการข่มขู่ การลามกอนาจาร การหมิ่นศาสนา  ความลับทางการค้า หรือสิ่งซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาหรือการชักชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การเป็นสมาชิก หรือการบอกรับเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ยกเว้นสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง นอกจากนี้ พฤติกรรมซึ่งเป็นการจำกัดการใช้งานหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้คนอื่นๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

 

 

 

 
คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นความเสี่ยงของ
คุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สาม
ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายจะไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีข้อบกพร่องหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีองค์ประกอบที่มี
เจตนามุ่งร้าย รวมทั้งไม่รับประกันผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล บริการ หรือสินค้า
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบทลงโทษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมทั้ง
ความเสียหายจากการขาดผลประโยชน์ การเสียประโยชน์การใช้งาน การ
สูญเสียข้อมูล การเสียค่าความนิยมหรือนามธรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง
กับข้อตกลง การใช้วัสดุ เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือบริการบนเว็บไซต์บริษัทฯ
ในทุกกรณี
 

 

 
คุณยินยอมที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และช่วยเหลือบริษัทฯ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ บุคคลที่สามผู้ให้ข้อมูล หรือผู้จำหน่ายจากอันตราย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และการเรียกร้องใดๆ รวมไปถึงค่าทนายความซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

 

 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเฝ้าสังเกตเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ของหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธการประกาศ หรือถอดถอนวัสดุใดๆ ที่ถูกนำเสนอหรือประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึงการถอดถอนวัสดุๆ ใดซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและเป็นที่คัดค้าน

 

 
ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวหากบริษัทฯ พบว่าพฤติกรรมของคุณไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และข้อบังคับสำหรับเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งถูกจัดทำโดยบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อตกลงซึ่งทุกฝ่าย
ยินยอมและเห็นพ้องต้องกัน และจะถูกใช้นำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับ
ก่อนหน้านี้ทั้งแบบลายลักษณ์อักษรและวาจา ข้อตกลงจะได้รับการ
ตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่
เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย